Projekt: Geopark

RURAL REGENERATION THROUGH SYSTEMIC HERITAGE-LED STRATEGIES

Opis projekta:

Območje občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Pliberk, Suha, Bistrica nad Pliberkom, Globasnica, Galicija, Žitara Vas, Železna Kapla in Sele odlikuje izjemna geološka podlaga s številnimi geološkimi posebnostmi. Območje je veliko 997 km2, z okoli 51.500 prebivalci.
Območje geoparka zaznamuje večstoletna rudarska tradicija; izdanki rudnih teles na pobočjih Pece, Uršlje gore in Obirja ter njihovi ostanki v starih rudnikih še danes privlačijo pozornost obiskovalcev in znanstvenikov, saj so nekateri izjemnega, svetovnega znanstvenega pomena. Čez to območje poteka Periadriatska prelomna cona, kjer se spektakularno stikajo različne kamnine Evroazijske in Afriške litosferske plošče. Raznovrstne kamnine in druge ostanke pestrega vulkanskega delovanja najdemo na Smrekovškem pogorju ter Obirskem. Na območju Geoparka so številna nahajališča rudnih mineralov in tudi nekaterih redkih mineralov ter fosilov. Zaradi živahne tektonike in erozije ob dvigu Savinjskih Alp in Karavank, se je na območju razvil svojevrsten ter zanimiv relief. Čudoviti gozdovi, gorski pašniki in skalovja so življenjski prostor nekaterih redkih, ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst.

Cilji projekta:

 • vzpostaviti čezmejni geopark;
 • s čezmejnim koordiniranjem in upravljanjem spodbujati trajnostno rabo geoloških naravnih danosti in prispevati k njihovemu ohranjanju;
 • intenzivirati čezmejno sodelovanje;
 • izboljšati prepoznavnost ter spodbujati trajnostni razvoj na obravnavanem območju predvsem s pomočjo »geoturizma« in »geoizobraževanja«.

 

Čas trajanja projekta: 36 mesecev, zaključil se je 31. avgusta 2013

 

Vodilni partner:
• Podzemlje Peče, d. O. O.

Projektni partnerji:

 • Obirske kapniške jame / Obir Tropfsteinhöhlen;
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor;
 • Občina Črna na Koroškem;
 • Občina Mežica;
 • Občina Prevalje;
 • Občina Globasnica / Gemeinde Globasnitz;
 • Občina Sele / Gemeinde Zell;
 • Tržna občina Bistrica nad Pliberkom / Marktgemeinde Freistritz ob Bleiburg;
 • Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem;
 • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško;
 • Regionalmanagment Kärnten Dienstleistungs – GesmbH.
Geopark Karawanken
X