Koroški pokrajinski muzej

Koroški pokrajinski muzej

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se povezuje s Slovenci na avstrijskem Koroškem. V okviru muzeja delujejo štiri enote, med njimi Muzej Ravne na Koroškem, ustanovljen leta 1953, ki zbira, varuje in predstavlja kulturno dediščino s področja gospodarske zgodovine s poudarkom na železarstvu. Muzej je povezan v Slovensko potjo kulture železa in tudi v Evropsko pot železa. Stalna razstava „Mati fabrika“– Železarna Ravne je postavljena v nekdanjem proizvodnem obratu štauhariji in predstavlja razvoj podjetja in mesta v obdobju socializma. Tu je tudi razstava Zakladi fužin, ki je del projekta Geopark Karavanke in predstavlja geološke posebnosti na območju občine Ravne na Koroškem in naravne danosti v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Na razstavi Zakladi fužin so tako predstavljeni rudniki in železarne na območju Mežiške, Mislinjske in Dravske doline ter osebe, ki so dale pomemben pečat njihovemu razvoju do sredine 20. stoletja – rodbina grofov Thurnov, bratje Rosthorn, Žiga Zois.Geopark Karawanken
X