Geologija v Geoparku

Geološka zgodovina Geoparka sega okoli 500 milijonov let nazaj v geološko preteklost. Celotno območje zaznamujejo bogata rudarska, železarska tradicija in tradicija premogovništva. S popularizacijo, varovanjem geološke dediščine območja želimo prikazati povezavo med geologijo, kulturno dediščino ter nekdanjim oz. sedanjim načinom življenja.

Pestra geološka podlaga območja je osnova za raznolike življenjske prostore ter rastlinstvo in živalstvo, ki ta območja poseljuje. Na območju Geoparka Karavanke želimo nazorno prikazati soodvisnost geologije in biologije oz. geodiverzitete in biodiverzitete ter povezanost naravne in kulturne dediščine. Geopark »pripoveduje« veliko zanimivih zgodb, ki so nastajale dolge milijone let. S pomočjo izobraževanja, popularizacije in osveščanja želimo povedati, da so geološka zgradba in geološki procesi osnova našega bivanja. Z nepremišljenimi dejanji lahko pomembno geološko dediščino uničimo ter s tem povzročimo naravi in sebi nepopravljivo škodo. S preudarnim obiskovanjem in opazovanjem pa lahko v naravi in »geologiji« uživamo ter veliko izvemo o nas samih in procesih, ki so in še oblikujejo današnje ozemlje Geoparka.

Geologija območja

Karavanke so nastale v drugi fazi Alpidske orogeneze, ki poteka že vse od eocena in še traja. Pritiskanje med Evropsko in Jadransko (del Afriške plošče) tektonsko ploščo in sukanje slednje v smeri proti urinemu kazalcu je vzdolž prelomne cone Periadriatskega lineamenta povzročilo bočno zmikanje severnega prelomnega krila do 250 km daleč proti vzhodu in nastanek divergentnega sistema narivov (flower structure) prečno na Periadriatski lineament. Severni pas cone Periadriatskega lineamenta gradijo permotriasne intruzivne breče, ki so od gabrske do sienitne sestave. Južni pas tvori oligocenska tonalitna intruzija. Najstarejše regionalne metamorfne kamnine v osrednji coni med magmatskimi so spremenjene zaradi kontaktnometamorfnih procesov. Intenzivni sočasni vulkanizem je na površini pustil zaporedje piroklastičnih kamnin.

V severnem delu Geoparka Karavanke, ki pripada Evropski plošči, izdanjajo raznovrstne visoko do najnižje metamorfne kamnine. Nastale so v regionalni metamorfozi v času glavnega trka med celinskima ploščama. Pokrove na severu in jugu gradijo plitvovodni, večinoma platformski karbonatni sedimenti ordovicijske do eocenske starosti z mnogimi fosili, ki so nastali v obširnih oceanih Paleo- in Neo-Tetisa. Ob vznožju so sočasno z dviganjem Karavank nastajali klastični sedimenti.

Območje Pece je svetovno znano po epigenetskih svinčevo-cinkovih rudiščih v karbonatnih kamninah in izjemnem zgodnjediagenetskem cinkovo-svinčevem laminiranem rudišču Topla. Ledeniški, rečni in kraški geomorfološki procesi so izoblikovali izjemno slikovito topografijo.

Geopark Karawanken
X